Hisham Nofal

Hisham Nofal

Assoc Professor - Visiting

Office:  820D Old Chem Bldg.

Phone:  (513)-556-2759
Fax:      (513)-556-2599

E-mail: hisham.nofal@uc.edu